Uspješno izvršena restrifikaciona provjera standarda ISO 9001; ISO 45001; 14001 i SORS 9000

Kompanija “Orao” a.d. iskazuje svijest o važnosti upravljanja kvalitetom u poslovanju što je pokazala izvršena resertifikaciona provjera sistema u skladu sa zahtjevima QMS-a, EMS-a i OH&S-a od strane predstavnika Ministarstva odbrane Republike Srbije.
Resertifikaciona provjera izvršena je u periodu od 13.12.2022. do 15.12.2022. godine. 


Resertifikacionom provjerom dokazana je usaglašenost sistema sa usvojenom dokumentacijom i zahtjevima standarda, a važenje sertifikata produženo za naredne tri godine. Resertifikaciona provjera izvršena je od strane vojne kontrole kvaliteta Ministarstva odbrane Republike Srbije, koja je najviša organizacijska jedinica Ministarstva i Vojske u oblasti kontrole kvaliteta. Ministarstvo odbrane je naš strateški kupac i dugogodišnji poslovni partner, a provjera sistema kvaliteta je samo jedan segment poslovne saradnje.

Pored standarda ISO 9001; ISO 45001; 14001 i SORS 9000 “Orao” a.d. posjeduje i standard ISO 9100 koji nam omogućava da proizvodimo dijelove za turbo mlazne motore, održavanje, opravku i remont turbo mlaznih motora, dizajn i proizvodnju specijalnih alata, verifikaciju opreme za mjerenje, testiranje materijala i pružanje usluga galvansko-hemijske zaštite.
Svi navedeni standardi, predstavljaju integrisani sistem menadžmenta kvalitetom, koji portvrđuje viziju dugoročnog razvoja organizacije i politika u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga.

KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKTIRAJTE NAS

+387 55 202 905 ili marketing@orao.aero